Kolay Akademi
 

KVKK Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, Bizim ARGE Limited Şirketi (”Şirket”) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Şirket, Müşteri’nin ve/veya Müşteri’nin yetkililerinin kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları
Şirket, Müşterileri ve Müşterilerinin yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır. Bu bağlamda kişisel veriler, Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı hâlinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, incelemelerin yapılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları
Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket‘in ve Şirket‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması hâlinde Müşteri, tüzel kişi olması hâlinde ise Müşteri’nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca, 20 Ekim 2020 tarihi itibariyle, Şirket’e başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi hâlinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Bu kapsamda iletilen talepler Şirket tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi ispat edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Zümrütevler Mahallesi Pirsultan Abdal Caddesi No:4/33 Maltepe/34852 İstanbul adresine bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.
Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.


NedenKolay Akademi?

Sevgili Gençler,
Uzun bir yolculuğun başlangıç noktasındasınız. Geleceğe yönelik kaygılarınız var. Zihninizi meşgul eden bir takım sorular var. Neler olup biteceğini merak ediyorsunuz. Seçeceğiniz meslek konusunda kafanızda hâlâ soru işaretleri var. Bunlar normaldir. Anneniz, babanız, öğretmenleriniz, bizler hepimiz bu süreci yaşadık.
Ortaokulun sonunda liseye hazırlanmak, lisenin sonunda üniversiteye hazırlanmak kolay süreçler değil. Kolay Akademi olarak bizler bu süreçleri kolaylaştırmaya çalıştık.

Kolay Akademide;

 • Tüm konularda üç farklı kategoride soru hazırladık.
  • Birinci kategoride konunun kavramsal tarafı üzerinde durulan sorular bulacaksınız. Bu sorular konunun temelini anlamanızı sağlayacaktır.
  • İkinci kategoride kavramlar arasında ilişki kurma becerisi geliştiren sorular bulacaksınız. Bu sorular ise yeni yenil soruları çözebilmeniz için bir basamak oluşturacaktır.
  • Üçüncü kategorideki sorular yeni nesil sorulardır. Bu soru tipleri sınavda karşılaşacağınız sorular için antrenman yapmanızı sağlayacaktır.
 • Her soruda ipucu verdik. İpuçlarını okudukça konuyu tekrar etmiş olacaksınız. Konu tekrarları öğrenmenin en sağlıklı yoludur.
 • Tekrar bakmak istediğiniz sorulara kolay ulaşım imkânı sunduk. İstediğiniz soruları favorilerinize kaydedebilir, böylece o sorulara kolayca ulaşıp tekrar tekrar çözebilirsiniz.
 • Çözdüğünüz sorularda performansını izleyebilmeniz için süre tutma imkânı sunduk. Soru çözerken süre tutabilirsiniz. Sonuçlarınızı kaydedebilir ve gelişiminizi izleyebilirsiniz.
 • Soruları kategorik olarak çözebileceğiniz gibi karışık olarak da çözebilirsiniz. Örneğin, istediğiniz konu başlığında 10 tane birinci kategoriden (kolay), 6 tane ikinci kategoriden (normal), 4 tane üçüncü kategoriden (zor) soru seçebilirsiniz.

Öğrendiğimiz, anladığımız ve pekiştirdiğimiz zaman başarıya ulaşacağız. Bu süreçte işlerinizi kolaylaştıracak bir rehbere,Kolay Akademiye, her zaman ihtiyacınız olacaktır.

Kendinize güvenin! Başarı sizi bulacaktır.